Gedragscode RNCV

RNVC staat voor Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers.

Definitief versie d.d. 29 februari 2012.
Ethische gedragscode Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers

Introductie
Het doel van de Ethische Gedragscode (EGC) is ‘het professionele gedrag’ dat van Register
casemanagers verwacht mag worden vast te leggen om deze omschrijving als leidraad te laten
dienen voor het professioneel functioneren van Register casemanagers.
De EGC biedt Register casemanagers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het waarborgen van ethisch verantwoord handelen. De EGC biedt Register casemanagers daarmee een verantwoorde basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.
De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC
alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich
strikt aan de letter ervan houdt, andersom geldt evenmin dat iemand alleen op grond van
overtreding van het gestelde in de EGC, juridisch strafbaar kan worden gesteld. Het houden aan of
het overtreden van deze EGC kan wel als argument in juridische procedures worden aangevoerd, en zal mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor
meegewogen worden in de oordeelsvorming.
In geval van overtreding kan een opdrachtgever contact opnemen met de RNVC, waarna de
klachtencommissie de klachtenprocedure zal activeren.

Definities
Register casemanager:
a. de natuurlijke persoon die zich bezighoudt met het begeleiden van zieke en
arbeidsongeschikte medewerkers en het ontwikkelen van beleid op dit gebied en die lid is
van de RNVC . Op grond van registratie in het register van de RNVC gerechtigd tot het voeren
van de titel ‘Rccm’ (Register case-en caremanager); of
b. de natuurlijke persoon die zich bezighoudt met het begeleiden van zieke en
arbeidsongeschikte medewerkers en het ontwikkelen van beleid op dit gebied en die lid is
van de RNVC . Op grond van registratie in het register van de RNVC gerechtigd tot het voeren
van de titel ‘Crov’ (Casemanager regie op verzuim).

Betrokkenen:
Betrokkenen in het casemanagementproces zijn:
-werknemers van een organisatie
-leidinggevenden van een organisatie
-personeelsadviseurs
-bedrijfsartsen
-veiligheidsdeskundigen
-arbeidshygiënisten en -deskundigen
-medische behandelaars
-interventiespecialisten
-medewerkers van UWV en verzekeringsmaatschappijen
-coaches, mediators
-juristen

Casemanagement:
Het proces van schadelastbeheersing, toepassing van (actuele) wetskennis en regie op ziektedossiers
op basis van een overeenkomst (zie statuten).

Uitgangspunten
De RNVC gaat ervan uit dat:
-de wetgeving te allen tijde kader en maatstaf is voor het handelen van de Register casemanager;
-de Register casemanager niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de
keuzes die gemaakt worden door de opdrachtgever (werkgever of werknemer);
-betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheden dragen; alle betrokken professionals zich
gedragen conform de richtlijnen welke voor hun beroep gelden.

Verklaring
Iedere Register casemanager die in het register van de RNVC is opgenomen, heeft vrijwillig verklaard zich te conformeren aan de EGC die op de volgende pagina’s wordt weergegeven.

Artikel 1 Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van algemeen geldende normen en waarden en in het bijzonder van iemands individuele en menselijke waardigheid. Een Register casemanager waarborgt dit door onderstaande gedragsregels na te leven:
1.1 Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Hij houdt rekening met individuele normen, waarden en geloofsovertuiging.
1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van betrokkenen.
1.4 Hij vergewist zich vóór aanvang van een professionele relatie ervan dat alle betrokken
partijen over dezelfde informatie beschikken qua doel en opzet van de professionele relatie
en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan dan pas doorgang vinden als over doel en
opzet tussen opdrachtgever en Register casemanager overeenstemming bestaat.

Artikel 2 Integriteit
De Register casemanager streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de Register casemanager eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.
2.1 Hij is eerlijk en oprecht: zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet en algemeen aanvaarde regels van fatsoen
overschrijden. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties en brengt
betrokkenen nimmer in verlegenheid.
2.4 In situaties van meningsverschil met één van de betrokken partijen blijft hij redelijk en
schappelijk en houdt hij de dialoog open.
2.5 Hij gaat tactvol en beschaafd om met mensen en past zich wanneer dat nodig is in
redelijkheid aan de omstandigheden aan, zonder de persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
2.6 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over betrokkenen die direct of indirect tot hem
is gekomen en vrijwaart betrokkenen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van
die informatie.
2.7 Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin een partij
afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de partij
of relaties van de partij te benadelen.
2.8 Hij verzoekt nadrukkelijk (bij voorkeur schriftelijk) om toestemming aan partijen voordat
gegevens aan derden worden uitgewisseld.
2.9 Hij zal alles doen wat binnen zijn vermogen ligt om te vermijden dat het imago van het
beroep wordt geschaad.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid
Een Register casemanager neemt door het aangaan van dienstverband of opdracht verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook
repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokken bij het register
casemanagementproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat
zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat hij op
verantwoorde wijze zijn beroep uitoefent, bewijs een Register casemanager door zich aan de
volgende gedragsregels te conformeren:
3.1 Hij onderkent de zwaarte van zijn positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust grote
invloed uit kan oefenen op betrokkenen die verstrekkende gevolgen heeft.
3.2 Hij onderkent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke
competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke inbreng en heeft inzicht in de invloed daarvan op de
uitoefening van zijn beroep als Register casemanager.
3.4 Hij stelt zich flexibel op indien samenwerking met andere professionals aan de orde is.
3.5 Hij vermijdt bevrediging van eigen behoeftes of overwinning.
3.6 Hij onttrekt zich nooit aan een klachtenprocedure die tegen hem wordt ingesteld.

Artikel 4 Professionaliteit
Een Register casemanager streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van
professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht. Hij biedt alleen die diensten aan en gebruikt uitsluitend die methodiek en techniek waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.
4.1 Hij doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij
zichzelf als Register casemanager zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven
functioneren en doet indien nodig een beroep op expertise / coaching.
4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en
onderzoekt nieuwe methoden op zijn vakgebied.
4.3 De Register casemanager heeft op een of andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar
hij als beroepsbeoefenaar op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn door
goede algemene voorwaarden, een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de werkgever.
4.4 Hij maakt onderscheid tussen een werkrelatie en andere relatievormen. Hij waakt voor
mogelijke belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal de Register
casemanager het initiatief nemen de relatie te beëindigen dan wel op te schorten.
4.5 Hij is collegiaal richting andere Register casemanagers en is bereid mee te werken aan
voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.
4.6 De Register casemanager die gegronde redenen heeft om aan te nemen dat enig belang van
de klant en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt geschaad door een collega dient,
indien geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zijn bezwaren aanhangig te
maken bij het bestuur van de RNVC.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2011