Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 september 2014.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten onder het kwaliteitslabel Essentie re-integratie aan opdrachtgever alsmede alle daarop betrekkinghebbende overeenkomsten en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2 Door ondertekening van enig overeenkomst met Essentie re-integratie, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
2.1 Aanbiedingen of offertes zijn vier (4) weken geldig.
2.2 Indien in een acceptatie van een offerte door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als Essentie re-integratie aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Levering van diensten neemt een aanvang op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende samenwerkingsovereenkomst in het bezit is van Essentie re-integratie.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan steeds voor de duur van een (1) jaar en kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van negentig (90) dagen.
3.3 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging anders dan een conform het prijsindexcijfer.

ARTIKEL 4 DIENSTEN
4.1 Essentie re-integratie verricht diensten op initiatief en in opdracht van opdrachtgever.
4.2 Essentie re-integratie is gehouden aan wettelijke regelingen; de Arbowet, de sociale zekerheidswetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht.
4.3 Essentie re-integratie spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Van toepassing hierbij is de ethische gedragscode Register Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers (zie bijlage)
4.4 Essentie re-integratie zal de diensten voor zover mogelijk persoonlijk verrichten.
4.5 In geval van vervanging bij ziekte, vakantie of anderszins wordt de vervanging geregeld door Essentie re-integratie

ARTIKEL 5 INSCHAKELEN DERDEN
5.1 Essentie re-integratie mag werkzaamheden uitbesteden in overleg met de opdrachtgever.
5.2 Essentie re-integratie ziet er in die gevallen op toe dat de dienstverleners die de interventie daadwerkelijk uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen van Essentie re-integratie.

ARTIKEL 6 OVERMACHT
6.1 Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen
voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij
daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6.2 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6.3 De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van
overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

ARTIKEL 7 PRIJZEN EN TARIEVEN
7.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Essentie re-integratie berekent voor de reguliere dienstverlening geen kilometervergoeding.
7.3 De prijzen en tarieven worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een geldigheidsduur van een(1) jaar.

ARTIKEL 8 GRONDSLAGEN TARIEVEN
Alle door Essentie re-integratie gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de reële tijdsbesteding en het overeengekomen tarief.

ARTIKEL 9 FACTURERING EN BETALING
9.1 De facturatie van de intake vindt plaats na aanmelding van de werknemer voor het intakegesprek en het opstellen van het trajectplan.
9.2 Facturatie van het traject vindt plaats bij akkoord op het trajectplan.
9.3 Indien na de intake blijkt dat het inzetten van een extern re-integratietraject niet wenselijk is, dan wordt alleen de prijs van de intake gefactureerd.
9.4 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen twee (2) weken na factuurdatum.
9.5 Bij gebreke van tijdige betaling is Essentie re-integratie gerechtigd, ter beoordeling van Essentie re-integratie en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.
9.6 Vanaf het moment waarop opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.4 in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
9.7 Vanaf het moment dat opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 11.4 in verzuim is, is de opdrachtgever Essentie re-integratie incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag met een minimum van €150,00.

ARTIKEL 10 WIJZIGING VAN TE LEVEREN DIENSTEN
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Essentie re-integratie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming voortkomend uit enig handelen of nalaten van Essentie re-integratie. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag van de opdracht.
11.2 Essentie re-integratie is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.
11.3 Opdrachtgever is gehouden Essentie re-integratie ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden(daarbij zijn medewerkers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING
Essentie re-integratie zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zullen ervoor
zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij zij rechtens gehouden zijn die informatie aan
derden te verstrekken.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM
13.1 Met betrekking tot de door of namens Essentie re-integratie geleverde producten of diensten berust het auteursrecht bij hem. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan Essentie re-integratie worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
13.2 Essentie re-integratie mag, met inachtneming van artikel 14, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
13.3 Essentie re-integratie is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door hen gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan hen bekend was op het moment van inbreuk.

ARTIKEL 14 DOSSIERBEHEER
Essentie re-integratie zal van alle medewerkers van opdrachtgever een re-integratiedossier bijhouden. In deze dossiervorming volgt hij de richtlijnen van het kwaliteitssysteem van Essentie re-integratie. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins wordt de Wet Bescherming van Personeelsgegevens in acht genomen.

ARTIKEL 15 GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN
15.1 Klachten dienen door de opdrachtgever binnen een (1) week na vaststelling doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Essentie re-integratie.
15.2 Indien een klacht gegrond is, zal Essentie re-integratie de werkzaamheden alsnog doen verrichten zoals overeengekomen, tenzij inmiddels voor de opdrachtgever zinloos geworden.
15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Essentie re-integratie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. (Aansprakelijkheid)

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.